AVG

Verklaring omgang met privacy gegevens

Installatie Experts b.v. wil verantwoord omgaan met alle  persoons- en bedrijfsgegevens, hierna opgenomen gegevens, waaronder van haar (mogelijke) opdrachtgevers,  leveranciers en bezoekers van de website. Middels deze verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij de gegevens bewaren en verwerken. Hierbij zal Installatie Experts b.v. zich houden aan de (A)lgemene (V)erordering (G)egevensbescherming.

Uiteraard zullen wij de gegevens met de grootst mogelijke zorg verwerken en beveiligingen, waarvoor wij de volgende maatregelen treffen:
–    We geven aan waarom wij gegevens verwerken en bewaren.
–    Alleen de noodzakelijke gegevens worden verwerkt en bewaard.
–    Daar waar nodig zullen wij om toestemming vragen voor het verwerken en het bewaren van de gegevens.
–    We zullen passende maatregelen treffen om verspreiden van gegevens te voorkomen.
–    Op verzoek geven wij inzage in de gegevens, welke wij van u en/of uw bedrijf bewaren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens ?
Voor een goede bedrijfsvoering is het voor Installatie Experts b.v. noodzakelijk gegevens te verzamelen en te verwerken voor:
–    Het kunnen geven van antwoorden op verzoeken en vragen.
–    Het kunnen verstrekken van informatie, offertes voor prijsaanvragen en  acquisitie.
–    De noodzakelijke communicatie welke direct verband houdt met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.
–    Het verkrijgen van informatie en het verstrekken van opdrachten aan toeleveranciers en (onder)aannemers alsmede het onderhouden van communicatie hierover.
–    De interne analyses t.b.v. proces- en kwaliteitsverbeteringen.

Welke persoonsgegevens bewaren wij ?
Voor zakelijke contacten (opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers, organisaties en overheidsinstanties) bewaren wij de volgende gegevens:
– bedrijfsnaam;
– vestigingsadres;
– postadres;
– telefoonnummer;
– telefaxnummer;
– e-mailadres;
– websiteadres;
– naam (namen) contactpersoon (personen);
– e-mailadres(sen) contactpersoon (personen;
– telefoonnummer(s) contactpersoon (personen);
– bedrijfsactiviteiten.

Hoe bewaren wij de gegevens ?
De gegevens worden bewaard in ons centraal administratiesysteem op onze computerserver en via adressenbestanden van onze contactpersonen.  De adressenbestanden en het bedrijf van onze contactpersonen zijn zowel per netwerkcomputer als per smartphone te benaderen.

Hoe worden de persoonsgegevens verkregen ?
Wij maken uitsluitend gebruik van de  door de desbetreffende persoon zelf verstrekte gegevens. Ook kunnen niet afgeschermde telefoonnummers worden opgeslagen.

Op onze website kan gebruik worden gemaakt van meetinstrumenten om de bezoekers van de website automatisch te kunnen bijhouden (cookies). Dit enkel om onze website te kunnen optimaliseren.

Hoe worden de gegevens beschermd ?
Om er voor te zorgen dat de gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan omschreven, maken wij gebruik van organisatorische- en technische beveiligingsprocedures welke passen bij de soort en de aard van de gegevens.

De gegevens worden door ons alleen aan anderen verstrekt, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden welke in opdracht van ons wordt uitgevoerd. Ter bescherming hiervan wordt met deze bedrijven en de bevoegde personen binnen ons bedrijf een overeenkomst gesloten.

E-mailberichten, verzonden naar contactpersonen van ons bedrijf, worden als zakelijke e-mails beschouwd en kunnen ook door andere bevoegde personen binnen ons bedrijf worden ingezien. Indien u wenst dat uw gegevens of de gegevens van uw bedrijf niet langer worden bewaard, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via ons e-mailadres . Bellen kan natuurlijk ook.

Tenslotte
Installatie Experts b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar beleid, hoe wordt omgegaan met de bescherming van persoonsgegevens.

Eventuele wijzigingen zullen op de website kenbaar worden gemaakt.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft op ons beleid t.a.v. de bescherming persoonsgegevens, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.